Bản đồ lộ, xa lộ và các đoạn chui thường dễ bị ngập trong các chương trình

Văn Phòng Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp (OEM) Thành Phố Houston khuyến cáo các dân cư và khách hàng bỏ qua các tuyến đường ở Houston trong thời gian mưa kéo dài hoặc mưa lớn. Với sự hợp tác của Sở Công Chánh Houston và TxDOT Quận Houston, OEM đã thiết lập một bản đồ tương tác cho các đoạn đường, các đoạn xa lộ / đường có thu phí, và các đề nghị đặc biệt dễ bị ngập. Du khách nên đặc biệt quan trọng khi quay lại trong các khu vực này.

Lụt bập bênh các điểm bản đồ

Tất cả các cầu chui và các khu vực thấp đều có thể gây nguy hiểm trong thời gian mưa lớn và / hoặc mưa kéo dài. If you are be found on the way to go, ĐỪNG đi vòng quanh hoặc xóa tấm chắn đó. Các tấm chắn này được đặt để phục vụ cho dân cư mạng tính toán được bảo vệ.